KMVN Uttarakhand – Kumaon Mandal Vikas Nigam Ltd

Kumaon Mandal Vikas Nigam Ltd (KMVNL) Kumaon Mandal Vikas Nigam Ltd. (KMVN) is an enterprise of Govt. of…

Garhwal Mandal Vikas Nigam Ltd. – GMVN Uttarakhand

Image Source – Gmvn Garhwal Mandal Vikas Nigam Ltd(GMVN) Uttarakhand GMVN which means Garhwal Mandal Vikas Nigam Ltd.…